Sally Can’t Dance Festival 2009

From Music-China Wiki

Jump to: navigation, search

General information

Title Sally Can’t Dance Festival 2009
Start Date 2009/03/21 02:30:00 PM
End Date 2009/03/22 11:50:00 PM
Organizer Maybe Mars Records
Event Location(s) D-22

Event Poster

Sally Can’t Dance Festival 2009

Sally2009.jpg

Poster


General information

Beijing Noise Festival

Organizers: Maybe Mars Records and D-22 club

Location: D-22

Date & Time: 2.30pm on Mar 21 / Mar 22

Festival Series: 2nd installement of Sally Can’t Dance Festival

Schedule

Mar 21

2.30-6.30pm: Lao Wei, Yan Jun + Li Zenghui, Zhou Risheng, Tinnitus Movement, TAPE (Ma Meng, Ma Yuan, Zhu Wenbo, Simon Frank)

7.30-11pm: 718 (Sun Lei), Lin Chiwei, Hong Qile, Feng Hao, Sheng Jie, White Ensemble (Li Wentai, Shen Hai, He Fan, Wang Xu, Zhang Shouwang), Tea Exploding (Li Jianhong, Li Tieqiao, Huang Jin, Sun Mengjin)

11-12am: Free Improvisation

Mar 22

2.30-6.30pm: Wuna + Yan Jun, Liang Yiyuan + Li Daiguo, Wang Changcun, Mafeisan, Dawanggang

7.30-11pm: FM3, Torturing Blowjob (Cao Junjun, Zhou Pei), Lucky (Bruce Gremo, Zhang Shouwang, Li Tieqiao), Vagus Nerve (Li Jianhong, Vavabond), IZ (Mamur, Wu Junde, Song Yuzhe, Ye’er Boli)

11pm-12am: Free Improvisation

Further information